برنامه های شش ماهه اول سال 1400

برم فیروز
تنگ تامرادی 10 مرداد
علم کوه 16 تا 18 مرداد
رنج به گمبیل- 24 مرداد
نول جنوبی -دنا 30 و 31 مرداد
صعود به قله دماوند-6 تا 10 شهریور
تنگ رغز -13 و 14 شهریور
اشترانکوه 21 شهریور 3 روزه
زرد کوه
ده گردو برنامه جانبی مرداد ماه
آموزشی تفریحی، خرانداز
تنگ دم اسب
تنگ گنبیل- جانبی
تنگ مهریون- جانبی